Cập nhật y khoa liên tục

Việc cập nhật y khoa liên tục cho điều dưỡng được quy định trong Thông tư 22/2013/TT-BYT. Quyết định 492 bao gồm danh sách các đơn vị được cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục.

Danh mục các tài lieu
Thông tư 22/2013/TT-BYT. Hướng dẫn CPD Tải về
Quyết định 492/2012/QĐ-BYT. Cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục (CPD) cho các đơn vị Tải về